Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre vedtok i møte 10.10.2012  følgende reguleringsplan: Reguleringsplan for Nygård Næringspark detaljregulering.

 

Området omfatter et areal på 133 dekar nordvest for Nygårdskrysset. Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt forretning for plasskrevende varehandel.  Bebyggelsen kan ha en høyde på 14 – 18 meter over ferdig planert terreng. Tillatt utnyttelsesgrad er inntil 45 % bebygd areal (BYA), inkludert parkeringsareal.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Klagen sendes til: Ås kommune, Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS.

 

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens   § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

 

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om innløsning eller erstatning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

 

Bygnings- og reguleringssjefen i Ås

 

Last ned reguleringsplanen her (pdf-format).

 

Last ned reguleringsbestemmelser her (pdf-format).