Rådmann Per A. Kierulf

Rådmann Per A. Kierulf Ann Hilde Mathisen

  

Ås kommune med overskudd i 2010

Regnskapet for 2010 i Ås kommune er avsluttet og viser et netto driftsresultat på cirka 22,5 millioner kroner.
Godt fornøyd.
- Vi er godt fornøyd med oppnådd resultat, sier rådmann Per A. Kierulf.
- Resultatet er vesentlig bedre enn i opprinnelig budsjett. De viktigste årsakene til dette er god økonomistyring, lavere renteutgifter samt høyere skatteinngang og rammetilskudd enn forventet, sier Kierulf.
 
Viktig å videreføre stram styring
Økonomistyring i Ås har hatt et meget høyt fokus i 2010. På bakgrunn av et merforbruk i 2009 ble det i januar 2010 iverksatt flere tiltak for å styrke økonomistyringen.  Generelt økt budsjettfokus, månedsrapportering, forsterket satsing på økonomirådgivning samt tett oppfølging ut mot enhetene i alle etater har gitt resultater.
 
En betydelig del av overskuddet foreslås plassert i disposisjonsfond for å bygge opp reserver som trygger kommunens drift og skaper en mer robust økonomi.

Det er helt nødvendig å videreføre en stram økonomisk styring og sterk kostnadskontroll for å møte de utfordringene kommunene står overfor i tiden fremover. 
 
Videre behandling
Regnskapet er nå til revidering. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2010.

Per A. Kierulf
rådmann