Illustrasjonsbilde to padder som parrer, til artikkel om kartlegging av dammer i Ås kommune 2009

Illustrasjonsbilde to padder som parrer, til artikkel om kartlegging av dammer i Ås kommune 2009 cor

  

Resultatet fra kartleggingen av amfibier i dammer i Ås er klar

Resultatet av kartlegging av dammer i Ås

Her finner du rapporten om hvordan det står til med amfibiene i et av verderns viktigste kjerneområder for disse artene.

Sammendrag

I perioden juli og august 2009 er forekomst av amfibier i 62 av ca 200 registrerte dammer i Ås kommune undersøkt. Resultatene presenteres i denne rapporten. Disse dammene representerer et godt tverrsnitt av typer av dammer i Ås.

Hensikten med arbeidet er at kunnskapen skal brukes i arealforvaltningen innen kommunen, og at kommunens innbyggere skal få kjennskap til Ås sin rike og spennende natur. I direktoratet for naturforvaltning (DN) forvaltningsplan for stor salamander i Norge pekes Follo ut som et kjerneområde med internasjonal betydning.

Amfibiene er i global sammenheng blant de mest vanskeligstilte av alle virveldyrene. Innen Ås kommune finnes 5 av de 6 amfibieartene som i dag offisielt forekommer naturlig i Norge. Alle norske amfibier er fredet etter lov om viltet av 29. mai 1981. 4 norske amfibiearter (stor salamander, liten salamander, spissnutet frosk og damfrosk) står på den Norske Rødlista (KÅLÅS M. FL. 2006).

Amfibiene lever sitt liv både i vann og på land; de har en vannfase (reproduksjon) og en landfase (jakt, trekk og overvintring). Kartlegging av hvor det finnes dammer er skjedd ved hjelp av kommunens kartverk, orienteringskart, på turer i landskapet, gjennom samtaler med grunneiere og ulike tips fra tilfeldige personer. Alle dammer er besøkt en gang i løpet av juli/august på dagtid. Dammene er undersøkt ved hjelp av langskaftet håv med finmasket nett (0,5-5,0 mm).

Landet rundt Oslofjorden er naturgeografisk blant de rikeste og mest produktive områdene i Norge. Her er det varmt, god jord og nok nedbør. Follo ligger klimatisk gunstig til ved Oslofjorden, soleksponert og ”skjermet” mot intensiv arealutnyttelse og store naturinngrep. Behov for vann til gårdsdrift og næring har medført bygging av en lang rekke dammer som står her den dag i dag. I tillegg finnes naturlige dammer og tjern rundt om i kommunen.

De 62 lokalitetene (fra vanningsdammer på 5000 m2 til private hagedammer) står oppført i tabellen bakerst i rapporten. Stor salamander ble funnet i 25, liten salamander i 25, spissnutet frosk i 2, buttsnutefrosk i 3, ubestemt frosk (eggklaser eller rumpetroll) i 4 og padde i 1 av lokalitetene. Av de 62 undersøkte dammene var det en eller flere amfibiearter i 36 (58 %) av dem. Av de 26 dammene uten amfibier var 5 gjenfylt, drenert eller borte på annen måte.

Det er viktig å merke seg at funnene av arter utgjør minimumstall. De virkelig tallene ligger en del høyere. Det viktigste tiltaket for å bevare amfibienes leveområder er informasjon internt i egen forvaltning og eksternt mot grunneiere og eiendomsforvaltere. Vi er ikke alene i verden. Norge som nasjon er opptatt av at andre tar vare på sin naturarv. Og andre nasjoner er på samme måte opptatt av at vi tar vare på vår ”kjedelige hverdagsnatur”. Det som er eksotisk for oss er kjedelig – og noen ganger farlig - for de som bor der. Norge og Ås kommune har slik sett et stort internasjonalt ansvar for å ta vare på en rekke arter som er nær utryddet fra Kontinentet, fra EUs område.

Her kan du laste ned rapporten i sin helhet (pdf-format).

Status per 20.10.2009 for amfibielokaliteter i Ås kommune (pdf-format).