icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Byggesaksbehandling

Generelt om tjenesten

Tema

- Teknisk

Beskrivelse

Tjenesten er lovpålagt og skal sørge for at saksbehandling av byggesaker, delesaker og seksjoneringssaker blir utført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Behandlingsprosessen er detaljert beskrevet i Plan- og bygningsloven med forskrifter, Lov om eierseksjoner og Forvaltningsloven.
Formålet med tjenesten er å utføre saksbehandling for målgruppen og ivareta både tiltakshavers og berørte parters interesser, så vel som de generelle samfunnsinteresser og oppfylle de politiske føringer som ligger i kommunens arealplaner

Målgruppe

Kommunens innbyggere, utbyggere, Ås kommune selv og andre som har planer om å gjennomføre byggetiltak, dele eiendom eller opprette eierseksjoner.

Kriterier/vilkår

  • Før søknaden kan behandles, må den være komplett, dvs. den må være fullstendig utfylt og i innenfor gjeldende lover og regelverk. Den må også være i samsvar med gjeldende reguleringsplan, eventuelt må det være en begrunnet søknad om dispensasjon fra plan, lov eller forskrift
  • Fullstendige søknader skal kommunen behandle innen de frister som gjelder for saksbehandlingen.
  • Behandlingsgebyrenes størrelse blir fastsettes av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandlingen.
aaa

Lover og retningslinjer

___

Saksbehandling

Når kommunen mottar en byggesøknad, delesøknad eller seksjoneringssøknad vil saksbehandler gå gjennom søknaden for å se om den er komplett. Ved mangler vil søker bli underrettet for å kunne rette opp søknaden. Dersom det er omfattende mangler, kan hele søknaden bli returnert.
Når søknaden er komplett vil søknaden bli behandlet uten unødig opphold, og innenfor de fastsatte frister, enten administrativt eller av politisk utvalg.
Når det er gjort vedtak i sakene, blir partene underrettes om vedtaket, med opplysning om klageadgang.
Søknadsskjemaene kan også lastes ned via internett, www.dibk.no eller www.follokom.no Opplysninger om krav til søknaden og rettledningsmateriell for utfylling kan fås på de samme steder.
Når søknaden er kommet inn til kommunen vil søker få tildelt saksbehandler. Opplysninger om dette blir gitt søker. All senere kontakt skjer mellom søker og tildelt saksbehandler.
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det, før søknaden sendes inn i bygge- og delesaker, holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte parter og organer. Gjennom forhåndskonferansen vil det også kunne gis opplysninger om forventet saksbehandlingstid.
Klagesaker blir behandlet av politisk utvalg før den blir oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Bygg- og geodataavdelingen

Ansvarlig enhet

Avdeling:Bygg- og geodataavdelingen

Kontaktpersoner

Navn:Arve Bekkevard
Tittel:Bygnings- og geodatasjef
Mobil:909 60 389
Epost:Arve.Bekkevard@as.kommune.no

Andre opplysninger

Søkeord

Byggesaksbehandling, byggesak, nybygg, renovering, utvidelse, bygningsloven, garasje, uthus, hytte, bygge

Oppdatert:2018-11-08 09:47