icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er et tilbud om praktisk hjelp til personer med nedsatt funksjonsevne. Det at ordningen er brukerstyrt betyr at du som mottaker får større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Personlig assistent

  Tema

  - Helse og mestring

  Beskrivelse

  Er du sterkt funksjonshemmet eller har et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

  Personlig assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Retten til avlastningstiltak gjelder også for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

  Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

  Målgruppe

  • Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
  • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning 
  • Familier med barn med nedsatt funksjonsevne

  Kriterier/vilkår

  Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Serviceerklæring

  "Vi lover"

  • ...at forvaltningstjenesten vil ta kontakt med deg så raskt som mulig etter mottatt søknad for å vurdere ditt behov for tjenester og omfang
  • ...å utarbeide forslag til vedtak som fremlegges sosialutvalget
  • ...at du får opplæring og veiledning i arbeidslederrollen
  • ...at kommunen er arbeidsgiver
  • ...at vi gir deg tillit og har tro på at du har evnen til å styre din egen hverdag
  • ...at vi i forhold til assistentene tar ansvar for basisopplæringen som etiske problemstillinger, taushetsplikt, og lignende

  "For at vi skal kunne oppfylle dette..."

  • ...må du levere en skriftlig søknad
  • ...må du fungere som arbeidsleder
  • ...må du kunne definerer dine behov
  • ...må du kunnne lære opp og veilede assistentene
  • ...må du kan sette opp og følge arbeidsplaner
  • ...må du være med å utforme annonser og være aktiv under ansettelsesprosessen
  • ...må hjemmet ditt være tilrettelagt slik at assistenten har gode arbeidsbetingelser
  • ...må du respekterer at assistenten har taushetsplikt
  • ...må du respekterer at assistenten ikke kan motta penger eller gaver
  ___

  Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Retningslinjer

  Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv)

  Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv)

  Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

  Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (I-9/2015)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Skjema

  Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Forvaltning voksne
  Telefon:64 96 25 90
  Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
  Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Enhet for hjemmebaserte tjenester
  Telefon:64 96 25 04
  Epost:ingeborg.siggerud@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
  Besøksadresse:Tunveien 2 1430 Ås

  Kontaktpersoner

  Navn:Gry Mathisen
  Tittel:Enhetsleder
  Telefon:64 96 25 05
  Epost:gry.mathisen@as.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-01-25 14:06