icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Bostøtte

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen.  Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker

Målgruppe

Hvem kan få bostøtte:

 

  • Alle som er over 18 år kan søke bostøtte, med unntak av studenter uten barn med rett til lån fra Statens lånekasse og personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste. Disse gruppene har egne ordninger som skal dekke utgifter til bolig.
  • Dersom du er under 18 år og har egne barn, kan du søke.
  • Du kan også søke dersom du er student uten barn og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring.
  • Foreldre som bor sammen med barn som studerer, mister ikke retten til bostøtte.

Det kan ikke søkes om bostøtte dersom man bor i institusjon (sykehjem, aldershjem og lignende).

 

Kriterier/vilkår

Det stilles krav til husstanden, boligen og den samlede inntekt. Det er månedlige vedtak og søknadsfristen er den 25. i hver måned. Søker må være registrert i Folkeregisteret som bosatt innen første dag i den måneden det søkes bostøtte for.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Mer om bostøtte på Husbankens hjemmeside

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Skjema fås ved henvendelse til servicetorget.  Servicetorget gir informasjon og veiledning i utfylling av søknaden og frister. Det må vedlegges dokumentasjon av utgifter til husleie. Vedtak om bostøtte sendes fra Husbanken til søker. Dersom du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket.. Klagen sendes til servicetorget.  

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Service- og kommunikasjon
Telefon:64 96 20 00
Epost:servicetorget@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1

Kontaktpersoner

Navn:Rita Herrem
Tittel:Konsulent
Telefon:64 96 20 00
Epost:rita.herrem@as.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-01-10 10:50