Ås rådhus

Ås rådhus

  

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense.

Ås kommunestyre har i møte 09.11.2013, K-sak 65/13, vedtatt overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 100 dekar, og består av et område som strekker seg fra det regulerte naturvernområdet i Kjøyabukta i sør til Oppegård grense i nord. Deler av dette sjøområdet er bebygd, hovedsakelig med hytter, men også med noen boliger.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes til Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås.

Klagefristen er 3 – tre – uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, til forvaltningslovens 28 og 29, og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Plan- og utviklingssjefen i Ås

Vedlegg:

  1. Saksprotokoll
  2. Saksframlegg
  3. Reguleringsplan
  4. Reguleringsbestemmelser