icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Kulturhuset i Ås

Kulturhuset i Ås

  

Ås kommune - kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ålerudmyra skytebane.

Ås kommunestyre har i møte 29.05.2013, sak 32/13, vedtatt overnevnte reguleringsplan. Planen erstatter gjeldende reguleringsplan fra 1991. På grunn av ulemper med støy for naboene, er det blitt utarbeidet en ny reguleringsplan.

Aas skytterlag, som er hovedbruker av banen, har sammen med Grindaker AS Landskapsarkitekter foreslått å etablere store støyvoller for å redusere støyen til et akseptabelt nivå. Dette innebærer store terrenginngrep, i tillegg til endrede standplasser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Klagen sendes til: Ås kommune, Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Bygnings- og reguleringssjefen i Ås

Vedlegg:

  1. Utskrift fra møtebok
  2. Saksframlegg
  3. Reguleringsplan
  4. Reguleringsbestemmelser (DOC) (PDF)