icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Kulturhuset

Kulturhuset

  

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for Burumskogen – detaljregulering vedtatt i kommunestyremøte 03.04.2013.
Ås kommunestyre har i møte 03.04.2013 vedtatt følgende reguleringsplan:
 
Reguleringsplan for Burumskogen – detaljregulering
Planen er utarbeidet av konsulentfirmaet Rambøll Norge AS på vegne av Finn Johan Dahls dødsbo v/ Unni Dahl Grue. Planområdet ligger omtrent 1,5 km fra Ås stasjon. Det har et areal på ca. 31 dekar og grenser mot boligområdene Landåskollen i nord, deler av Søråsteigen og Brekkeveien 21 og 23 i øst, friluftsområdet Vardåsen i sør og dyrket mark på Burum gård i vest. Planområdet er i hovedsak bevokst med skog. Området forutsettes utbygd med frittliggende boliger og konsentrert småhusbebyggelse.
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.     Klagen sendes til: Ås kommune, bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, Postboks 195, 1430 ÅS.
Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens   § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.
Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.
 
Bygnings- og reguleringssjefen i Ås

Vedlegg:

Utskrift av møtebok.

Reguleringsplan med kart