icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Ås kommune - kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 12.09.2012 vedtatt endret reguleringsplan for del av Sentrum Nord – Åstorget.
Endret reguleringsplan for del av Sentrum Nord – Åstorget.
Reguleringsplanen er utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter As på vegne av hjemmelshaver Ås sentrum AS. Planområdet omfatter ca. 8 dekar, det ligger i Ås sentrum, nord for Rådhusplassen og vest for Raveien. Reguleringsplanen omfatter hovedsakelig boliger, blokkbebyggelse med omtrent 80 boenheter. Det er lagt til rette for trinnvis utbygging. Kjøreadkomst blir fra Raveien.
 
Reguleringskart og reguleringsbestemmelser finnes på Ås kommunes hjemmeside.
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.     Klagen sendes til: Ås kommune, Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS.
 
Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens   § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.
 
Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.
 
Bygnings- og reguleringssjefen i Ås